Lục triều đẹp chiều lồng mây khói
Lầu rượu lên đàn nổi cung thương
Thuyền hoa người đẹp mù buông
Mưa bay buồm nhẹ theo dòng ngược xuôi
Mơ núi lạnh theo đòi Hoằng Cảnh
Bờ Mạc Sầu thân lánh ca xong
Điện Ngô thoa ngọc trống Lương
Vẫn là chim én hoa dương dập dìu

tửu tận tình do tại