Thuyền mộc lan kéo bằng dây chão
Danh đã thành thân thoái thôn quê
Qua Ô Bảng, sông chiều về
Gió thu thổi liễu trước lề Bạch Môn
Cây cầu nhỏ nối thông nhà chợ
Chùa xóm quê liền với núi xanh
Chia tay trong mộng hình thành
Cùng ông tay nắm phía đông ruộng đồng.