Thơ như trà Chung sinh đều nhấm
Thảy cho qua nguyệt phiến long đoàn
Chát răng thơm miệng là cần
Nghiện trà Từ nghiện cả vần thơ Chung
Nắm chỗ ngứa soi lùng hiểm hóc
Tựa Lư Đồng vắt óc giải sầu
Chung sinh mất, chàng Từ đau
Biết lấy ai để cùng nhau thơ trà
Đời hợp nhau chỉ qua hai thứ
Sống sâu trà, trà giỗ lúc xa
Chàng Từ “Trà Tấn” nay đưa
Kèm trước cốc vũ thử trà ngon theo
Gió sóng tùng nghe reo đá núi
Múc sóng mây nước suối đun pha
Trà xong đá suối đầu kê
Trầm ngâm nghĩ đến trà thơ lệ tràn
Tìm nơi nao cao sơn lưu thuỷ
Đây khói trà gió thổi hoa rơi
Thơ không biết trà đạo tồi
Thiên Trì vài chén lại vài Lục An
Một vài câu hoàng kim bạch tuyết
Hương trà thơm ngây ngất vui đầy
Ngâm nhè nhẹ thơ chẳng hay
Trả ông tập sách tổ gây chuyện cười
Có khác chi qua nơi hàng thịt
Mắt thì no bụng thắt cồn cào

tửu tận tình do tại