Cuối ba xuân Kiều Đông ly biệt,
Bẻ tặng hoa lệ ướt khăn tay.
Biết đâu đến chân mây năm tới,
Làm sao tìm, hoa để tặng ai.

tửu tận tình do tại