Lửa trời đom đóm lạnh đồng,
Triều lên triều xuống vẫn không một lời.
Tiểu Tiểu đừng luận ai ơi,
Hồn thơm hoa rụng tơi bời giữa đêm.

tửu tận tình do tại