Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
3 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (175 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 01/08/2014 15:54 bởi tôn tiền tử
Khang Dư Chi 康與之 tự Bá Khả 伯可, Thúc Văn 叔聞, hiệu Thuận Am 順庵, năm sinh và mất không rõ, người Lạc Dương, sống ở Hoạt Châu. Năm Kiến Viêm thứ nhất (1127), Tống Cao Tông có qua Dương Châu, ông dâng "Trung hưng thập sách" danh chấn một thời, sau phò Tần Cối cầu tiến, là một trong 10 môn hạ của Cối, giữ chức Thượng thư lục bộ môn, chuyên ứng chế ca từ. Năm Thiệu Hưng thứ 7 (1147), ông chuyển làm An Phủ tư chủ quản cơ nghi văn học ở Phúc Kiến. Sau khi Cối chết, ông chuyển qua Khâm Châu, rồi Lôi Châu, Tân Châu.