Tây mồ Tô Tiểu nhà em,
Toàn hoa sen trắng trồng ven cửa ngoài.
Chàng đến quán rượu bước vào,
Dao cầm phát tiếng kéo nhào ráng xa.

tửu tận tình do tại