Vua Ngô cung điện u minh
Tơ vàng vạn sợi trao tình cành dương
Giận chi Tô Tiểu Tiền Đường
Cùng tình lang dưới cội tương thề nguyền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.