Thanh minh chỉ gợi đau buồn,
Giới Sơn mưa gió càng thương cho người.
Nhân tình báo đáp vậy sao,
Bỏ công mười chín năm đi theo hầu.

tửu tận tình do tại