Ải cao trùm núi biển,
Vạn dặm chắn gió mây.
Tiếng kèn trên thành gấp,
Bóng nhạn mờ trời tây.
Quay đầu xem Bắc Đẩu,
Đưa tay chỉ trung nguyên.
Đừng mộng hoàn đao nữa,
Ngày mai vào đất liền.

tửu tận tình do tại