Trời bỏ nên không có tội,
Anh hùng khốn quẫn hết đường.
Sức kiệt Ngu Cơ cùng chết,
Tư thần cười cợt Bái Công.

tửu tận tình do tại