Nắng xế gió thu thổi
Bùi ngùi trước nắng tà
Sóng sông Dịch vẫn lạnh
Mây, núi Yên như xưa
Thuyền chở ngựa bờ đứng
Cát bồi sông nẻo qua
Người đi buồn việc cũ
Bực dọc kể Kinh Kha

tửu tận tình do tại