Đãi anh tài Yên Đan rất khéo,
Những âm mưu lăm báo Doanh Tần.
Anh hùng bốn cõi quen thân,
Kinh Kha là đấng mười phân vẹn mười.
Quân tử chết vì người tri kỷ,
Rời Yên Kinh kiếm chỉ trời xanh.
Vang lừng ngựa hý dặm thanh,
Cùng nhau tống tiễn thênh thênh dạ người.
Mái tóc ngược bời bời mũ miện,
Khí xung thiên muốn tiến lập công.
Sông xưa rượu tiễn lạnh rùng,
Bốn bên đều có anh hùng ngồi bên.
Sáo Tiệm Ly cất lên bi khúc,
Giọng Tống Y mấy bực cao vời.
Gió sầu hiu hắt đưa xuôi,
Sóng đau lớp lớp từ nơi lạnh lùng.
Khúc nhạc ấy nghe chừng dào dạt,
Điệu vũ kia cũng nát lòng thay.
Một đi chẳng thể ngược quay,
Danh thơm giữa chốn trần này còn thơm.
Đã lên xe chẳng còn quay lại,
Xe như bay về mãi Tần đình.
Nghênh ngang muôn dặm một mình,
Trăm thành cứ vượt xông xênh như đùa.
Sự chẳng được đành thua số kiếp,
Khách hào hùng cũng khiếp Tần vương.
Tiếc thay kiếm thuật dở dương,
Công kia đổ vỡ cũng thường vậy thôi.
Người xưa giờ đã xa rồi,
Ngàn năm còn có mấy lời tiếc vay.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.