Nguyên Thống ba năm ban chính sóc,
Cực nam muôn dặm mở thư phong.
Vào doanh, cờ sứ mây lay động,
Đón bến, tàn tiên bóng trập trùng.
Dụ Thục, Tương Như không tốn giấy,
Triều Châu, Việt sứ tự vui lòng.
Về nhà kỳ lão ai thăm hỏi,
Văn hoá ngày nay bốn bể thông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.