Nguyên Thống ba năm ban chính sóc,
Cực nam muôn dặm mở thư phong.
Vào doanh, cờ sứ mây lay động,
Đón bến, tàn tiên bóng trập trùng.
Dụ Thục, Tương Như không tốn giấy,
Triều Châu, Việt sứ tự vui lòng.
Về nhà kỳ lão ai thăm hỏi,
Văn hoá ngày nay bốn bể thông.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.