Mùa đông vào nước Việt,
Vừng mây đón sứ thiều.
Tên quận đời Tần đặt,
Trụ đồng tướng Hán nêu,
Đường sông măng mới mọc,
Ruộng núi lúa vừa cao.
Gần xa ơn nhuần thắm,
Hành dịch dám từ lao.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.