Sắc thu phủ đường xưa rộng,
Cầu phẳng nằm dưới bóng chiều.
Tiếng sông nhắm tây chảy gấp,
Hơi núi từ bắc xuống nhiều.
Ngựa toán đến nhanh theo gió,
Khói đơn vào chốn tịch liêu.
Người nói đây nơi trồng cấy,
Nhưng xưa tranh chiến eo sèo.

tửu tận tình do tại