Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
6 bài thơ
Tạo ngày 13/08/2014 07:10 bởi tôn tiền tử
Từ Trinh Khanh 徐禎卿 (1479-1511) tự Xương Cốc 昌榖 (hay 昌谷), Xương Quốc 昌國, người Ngô huyện, cùng làng và kết bạn với Đường Dần. Ông đỗ tiến sĩ năm Hoằng Trị thứ 18 (1505), trải các chức Phó tả tự Đại Lý tự, Bác sĩ Quốc Tử Giám, lúc trẻ cùng có tên tuổi với Đường Dần, Chúc Doãn Minh, Văn Trưng Minh, gọi là Ngô Trung tứ tài tử. Sau lại cùng với nhóm Lý Mộng Dương, Hà Cảnh Minh,... được gọi là Hoằng Chính tứ kiệt, Tiền thất tử. Sau khi làm quan cùng xướng thù với nhóm Lý Mộng Dương, có xu hướng Hán - Nguỵ - Thịnh Đường. Tác phẩm có Từ Định Công tập, Đàm nghệ lục.