Hà Cảnh Minh 何景明 (1483-1521) tự Trọng Mặc 仲默, hiệu Bạch Pha 白坡, Đại Phục sơn nhân 大復山人, người Tín Dương, Hà Nam, đỗ tiến sĩ năm Hoằng Trị thứ 15 (1502), làm Trung thư xá nhân, Thiểm Tây đề học phó sứ, tiếng tăm ngang với Lý Mộng Dương, gọi chung là Lý Hà hoặc Hà Lý. Tác phẩm có Hà Đại phục tiên sinh tập.