Sóng biếc xa mênh mang khói toả
Chiều không sương hương phụ tử xanh
Trải rờn sóng sậy mỏng manh
Bãi chiều gió nổi mũ chênh lạnh đầu
Người đẹp đứng sông thu nước đổ
Cột buồm chiều mưa phủ trên sông
Rèm lầu hắt ánh chiều buông
Sen hồng vừa hái hương vương theo thuyền
Bước trước lầu dẫm lên cỏ áy
Cỏ áy vàng trời nổi gió tây
Nước thu hồng bóng sen lay
Mùa cá vừa béo rượu cay đang nồng
Trăng như rửa, trắng sông lụa trải
Say suôi cùng sóng khói dặm nghìn

tửu tận tình do tại