Mười hai núi cỏ cây thu hoang vắng
Qua Cù Đường trăng ướt lạnh sương ngưng
Gió có mát thuyền đơn sông một khách
Vượn không nghe mà ruột đứt dở chừng

tửu tận tình do tại