Tháng ngọ cá thời đã đến Yên
Phải đâu vải quất đến đầu tiên?
Ban tươi khắp các nhà quan thị
Cúng chín ai bày tẩm miếu diên?
Gió bụi trời quang bọn ngựa trạm
Tuyết băng ngày nắng kéo giây thuyền
Nhỏ xương vẩy bạc ngon sao cá
Đũa ngọc mâm vàng chẳng được truyền

tửu tận tình do tại