Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (19 bài thơ)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài thơ)
- Dương Thận (27 bài thơ)
- Bồ Tùng Linh (2 bài thơ)
- Lâm Hồng (18 bài thơ)
Tạo ngày 11/08/2014 06:33 bởi tôn tiền tử
Lý Liêm 李濂 (1488-1566) tự Xuyên Phủ 川父, là học giả đời Minh, người Tường Phù (nay thuộc Hà Nam), đỗ tiến sĩ, làm Miện Dương tri châu, Ninh Ba đồng tri, Sơn Tây thiêm sự.