Không ngày nào biên thành không gió cát
Mây đục vàng cỏ trắng vạn dặm xa
Ở đầu thành đêm đêm nghe tất lật
Thổi cho tàn điệu "Lũng thuỷ", "Mai hoa"

tửu tận tình do tại