Cung bôi máu thước còn chưa khô
Cao tịch thoa gươm ánh lạnh phô
Lão tướng Liêu Đông đầu sớm bạc
Vì coi thiên tượng tính quân cơ?

tửu tận tình do tại