Tướng bắn điêu ở vùng biên địa
Trong đoàn quân rẽ ngựa phóng ra
Coi từ đồng cỏ bao la
Thấy chim rơi xuống phía xa mây chiều

tửu tận tình do tại