Thư đất Tầm Dương gửi tới nhau
Nhớ câu Lý Bạch lại thêm sầu
Người qua ly mỵ bên trời ngó
Khách đến ngoan đà tắt nắng chầu
Lái bẻ Tương Giang chưa đến lúc
Ruộng mua Dương Tiện tính ra đâu?
Năm nao Hoài Thuỷ tìm nhau tới
Đồng Bách chung nhau kết mái lều

tửu tận tình do tại