Động Đình lá chửa rụng
Thu như về Tiêu Tương
Lầu cao đêm mưa vắng
Thân nằm thành Vũ Xương
Nhớ quê thêm da diết
Giang Hán càng thê lương
Nhạn cuối trời chẳng hiểu
Sao yêu hoài tha phương?

tửu tận tình do tại