Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (19 bài thơ)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài thơ)
- Dương Thận (27 bài thơ)
- Bồ Tùng Linh (2 bài thơ)
- Lâm Hồng (18 bài thơ)
Tạo ngày 12/08/2014 21:51 bởi tôn tiền tử
Vương Đình Tương 王廷相 (1474-1544) tự Tử Hành 子衡, hiệu Tuấn Xuyên 浚川, người đời gọi là Tuấn Xuyên tiên sinh, người Hà Nam, tổ tiên sống ở Lộ Châu, là một văn học gia, tư tưởng và triết học gia đời Minh, làm quan đến Nam Kinh binh bộ thượng thư, Đô sát viện tả đô ngự sử.