15.00
Nước: Trung Quốc (Minh)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Thủ Nhân (2 bài)
- Lý Mộng Dương (5 bài)
- Biên Cống (1 bài)
- Cố Lân (1 bài)
- Đường Dần (21 bài)
Tạo ngày 12/08/2014 21:51 bởi tôn tiền tử
Vương Đình Tương 王廷相 (1474-1544) tự Tử Hành 子衡, hiệu Tuấn Xuyên 浚川, người đời gọi là Tuấn Xuyên tiên sinh, người Hà Nam, tổ tiên sống ở Lộ Châu, là một văn học gia, tư tưởng và triết học gia đời Minh, làm quan đến Nam Kinh binh bộ thượng thư, Đô sát viện tả đô ngự sử.