Sáu triều cũ đừng hướng cung Tuỳ hỏi
Theo khói tiêu hết nhuỵ ngọc cành quỳnh
Đến nay chỉ liễu bên hồ còn đó
Trước gió xuân học điệu múa lưng thon

tửu tận tình do tại