Cỏ hoa sông đã xanh tươi đầy mắt
Bao xuân qua chàng đi biệt xứ nào
Buồn lại đến lên núi đông nhìn ngóng
Đến nơi rồi buồn giết chết khát khao

tửu tận tình do tại