Thiếp tại nhà, chàng ra Kinh Môn ấy
Năm năm nhìn bè trở lại trên sông
Trồng đồ my đã lên cao bằng thiếp
Uổng cho hoa cùng ai ngắm gió xuân

tửu tận tình do tại