Bay từng cặp vịt trời kêu xiệp xiệp
Đến ao nhà ở lại chẳng chịu lui
Thiếp không dám cùng uyên ương so sánh
Chim uyên ương gắn bó, hiếm trên đời

tửu tận tình do tại