Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 29/01/2019 16:59 bởi tôn tiền tử
Lý Mộng Dương 李夢陽 (1472-1529) còn có tên Hiến Cát 獻吉, tự Ân Tứ 恩賜, hiệu Không Đồng tử 空同子, văn học gia đời Minh, người Khánh Dương (nay thuộc Cam Túc), sau dời nhà đến Phù Câu, Hà Nam. Tiến sĩ năm Hoằng Trị thứ 6, trải các chức Lang trung bộ Hộ, Phó sứ đề học Giang Tây. Năm cuối Hoằng Trị, tiếp nối Lý Đông Dương, Lý Mộng Dương cùng Hà Cảnh Minh, Từ Trinh Khanh, Biên Cống, Khang Hải, Vương Cửu Tư, Vương Đình Tương… làm dậy nổi văn đàn, với khẩu hiệu “Thơ ắt Thịnh Đường, văn ắt Tần Hán”. Đời sau gọi là Tiền thất tử. Tác phẩm có Không Đồng tập.