Lưng trời treo thác nước,
Âm vang xuống cõi trần.
Chớ nói đầm ấy nhỏ,
Chấn động cửa Lư Sơn.

Thử tình khả đãi thanh truy ức,
Chích thị đương thời dĩ võng nhiên.