Vẫn an nhàn từ xưa đôi kiếm
Ba thước cao núi hiểm quanh bao
Giá như nung chảy được nào
Chế thành nông cụ mà trao cõi người

tửu tận tình do tại