Muôn vàn hình dạng cuối cùng không
Bao phủ núi rừng, in bóng sông
Ngàn vạn cây non khô sắp chết
Kết hình núi lạ cứ ung dung

tửu tận tình do tại