Bốn chục năm qua ở núi này
Vào triều vô bổ lại về ngay
Trước bao lơn đứng ai đừng lạ
Mến áng mây trôi rỗi suốt ngày


Nguồn: Thơ Lục Du, NXB Văn học, 1971
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)