Mây trắng ngổn ngang bay trên trời,
Bóng trôi thấp thoáng nào dáng ai?
Mây trắng lửng lờ bỏ ta bay cao,
Mây xanh lởn vởn vì ta đau lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.