Đều không thực như mình và mây trắng
Nhưng cả hai ý thích tạm như nhau
Bay đơn độc cảm vì người khép kín
Trong núi xanh hà xứ lúc quay đầu

tửu tận tình do tại