Ca "Bạch vân" hát theo ông Tiên biếm
Gió trong lành nhẹ thổi cỏ nữ la
Gió bay đi hiện lên nhiều mây trắng
Núi Sở, Tần tranh cao vút mây nhoà

tửu tận tình do tại