Công thần Hán thấy chăng này bác
Dáng phi thường trên gác Kỳ Lân
Còn tướng Đường giỏi cầm quân
Hình trưng trên gác Lăng Yên có nhiều
Kiếm dài lông vũ, điêu thiền nữa
Phong độ trông khác lứa tục trần
Rõ ràng dòng dõi tướng môn
Đầu hổ tướng quý làm nên tước hầu
Ta sống ở nơi sâu sơn dã
Sách kiếm đây học để mà chơi
Tuổi già náu tích non đồi
Ước mơ chẳng có hỏi đòi nên chi
Hôm qua gió chống đi tay gậy
Nghe đa đa núi thấy hay hay
Khăn đen áo lộ khuỷu gầy
Đan thanh mấy nét hứng tay vẽ vời
Hiểu biết chừng ngang người Sần Dã
Cô cao như ông Lã Bàn Khê
Nết già chất phác đồng quê
Thần mai tháo trúc say nghe gió tùng
Ung dung vậy cười trăng ngâm gió
Đến làm quen thiếu có lợn hươu
Giang Nam, Giang Bắc đồn nhiều
Tiếc tài bác thấy, thảy đều bỏ đi
Tôi đến gặp có khi chẳng biết
Là giả đây hay thật bác ơi
Liền tay quẳng bút phá cười
Gương đừng soi nữa nhỏ nhoi thân mình
Hãy dắt tay đem bình mua rượu
Trước non xanh lảo đảo mặc ta
Sáng tinh gọi hạc về nhà
Mây giăng trắng đất cỏ chi ngát mùi
Sáo ngọc thổi mưa rơi lất phất
Hoa kỳ bay dính vạt áo xuân
Tuổi già mong bác mạnh luôn
Rủ tơ tự thấy đến lần tóc tôi
Kể làm chi gặp thời hay chẳng
Cành hoa mai tuyết trắng tặng người

tửu tận tình do tại