Trước đình Thưởng Tâm cỏ nảy hoa
Dưới đình Thưởng Tâm mầm liễu ra
Lập công chớ nói Hàn Cầm Hổ
Mất nước nào do Trương Lệ Hoa
Lên ngắm giang sơn muôn thuở đủ
Thở than hào kiệt mấy ai qua
Gặp được già quê nhờ chỉ điểm
Lục triều cung khuyết thảy tiêu ma