Dưới đây là các bài dịch của (Không rõ). Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 50 trang (493 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tháp sơn hoài cổ (Hồ Xuân Hương): Bản dịch của (Không rõ)

Tháp cổ trơ nền đám cỏ vùi,
Dục Vương đi khỏi bỏ hoang thôi.
Ngàn quân vật báu reo dòng nước,
Chín đợt phù đồ hoá kiếp đôi.
Chống búa anh tiều ngơi dốc đá,
Đuổi trâu chú mục xuống lưng đồi.
Lên cao muốn gặp sư đàm đạo,
Nghe tiếng chuông đâu điểm một hồi.

Ảnh đại diện

Tặng Valery Bryusov (Ioannes Mkrtichevich Ioannisyan): Bản dịch của (Không rõ)

Валерию Брюсову

Где раньше – глыбы руин
Видали люди в ночи,
Да между голых вершин
Слыхали – плачут сычи,–

Обрел ты, скорбный поэт,
Поющий в дальнем краю,
Седого прошлого свет –
В слезах отчизну мою.

И понял – можем мы петь,
Хотя пока мы рабы,
Хоть суждено нам терпеть,

Но жребий нашей судьбы –
От древних кладбищ найти
К свободе светлой пути.

Ảnh đại diện

Điếu Lê Trực (Khuyết danh Việt Nam): Bản dịch của (Không rõ)

Vững bước cầm quân kiên cường hơn các bác;
Đương đầu cùng giặc chẳng phụ với non sông.

Ảnh đại diện

Phan công Đình Phùng vãn từ (Nguyễn Thượng Hiền): Bản dịch của (Không rõ)

Muôn dặm kèn buồn tiếng vẳng đưa,
Ngoài trời xe ngựa khói mây mờ.
Binh qua vị nghĩa lo phò nước,
Bào hốt lâm nguy ngoảnh lạy vua.
Lang miếu trước khen đài gián giỏi,
Giang hồ nay khóc tướng quân xưa.
Trung nguyên sẽ thấy ngày bình định,
Chống giặc ghi công lúc bấy giờ.


Nguồn: Đinh Xuân Lâm, Chương Thâu, Phan Đình Phùng - Cuộc đời và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007
Ảnh đại diện

Điếu Phan Đình Phùng (Phan Trọng Mưu): Bản dịch của (Không rõ)

Giật giải thi đình ông bậc nhất,
Dựng cờ khởi nghĩa ông đầu đàn.
Trung trinh chẳng thẹn nhà gia thế,
Chính trực còn truyền tiếng gián quan.
Một tấm can tràng vầng nhật tỏ,
Mười năm tâm sự bụi tro tàn.
Than ôi, chính khí về sông núi,.
Khóc bác Châu Phong chén rượu tràn.


Nguồn: Đinh Xuân Lâm, Chương Thâu, Phan Đình Phùng - Cuộc đời và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007
Ảnh đại diện

Điếu Phan Đình Phùng (Phan Trọng Mưu): Bản dịch của (Không rõ)

Thi đình ông đỗ trạng nguyên,
Cần vương giết giặc ông trên mọi người.
Trung trinh xứng đang con nòi,
Triều đình nổi tiếng gián đài thẳng ngay.
Can tràng sáng chói mặt trời,
Mười năm tâm sự gửi nơi tro tàn.
Khí thiêng trở lại hà san,
Khóc dâng chén rượu viếng hồn Châu Phong.


Nguồn:
1. Đinh Xuân Lâm, Chương Thâu, Phan Đình Phùng - Cuộc đời và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007
2. Tổng tập văn học Việt Nam (tập 17), NXB Khoa học Xã hội, 2000, tr. 558
Ảnh đại diện

Khốc Cao Thắng (Phan Đình Phùng): Bản dịch của (Không rõ)

Có chí không thành, anh hùng đã khuất;
Chưa thắng đã chết, ý trời ra sao?

Công muốn lập nên, gõ mái nặng thề trừ giặc nước;
Việc khôn tính trước, lên yên nay thấy vắng người này.


Nguồn: Đinh Xuân Lâm, Chương Thâu, Phan Đình Phùng - Cuộc đời và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007
Ảnh đại diện

Điếu Lê Ninh (Phan Đình Phùng): Bản dịch của (Không rõ)

Tuy rằng thành bại tự trời, tiếng xướng nghĩa trước tiên, còn truyền Nghệ Tĩnh;
Than nhẽ anh hùng không đất, tiết phò vua cao cả, khá sánh Hồng Lam.


Nguồn: Đinh Xuân Lâm, Chương Thâu, Phan Đình Phùng - Cuộc đời và sự nghiệp, NXB Nghệ An, 2007
Ảnh đại diện

Ký Phan Trọng Mưu (Phan Đình Phùng): Bản dịch của (Không rõ)

Ba đời khanh tướng nhà ta,
Đạo binh năm trước, sơn hà cõi xưa.
Người đồng chí, nỗi tương tư,
Trông thời thế những riêng như hổ mình.
Nhà nho khôn chước thanh bình,
Nhà tài quắc thước đã đành có ai?
Năm canh lòng những bồi hồi,
Xa xa nay cũng thấu ngoài cửa viên.

Ảnh đại diện

Nhâm Thân khoa tiến sĩ đề danh ký (Nhữ Đình Toản): Bản dịch của (Không rõ)

Hoàng triều trung hưng đã được 14 đời, bốn biển yên bình, cơ đồ càng thêm vững chắc.

Kính vâng: Hoàng thượng quẻ Thái lập mệnh, đức Kiền giữ ngôi. Thực nhờ Đại nguyên suý Thống quốc chính Thượng sư Thượng phụ Minh vương sáng công uy vũ, văn trị sáng ngời. Mùa đông năm Nhâm Thân thi hội cho các cống sĩ trong nước. Đô đốc Thiêm sự trí sĩ khởi phục ngũ lão Vinh quận công Đặng Đình Trứ làm Đề điệu, Nhập thị Bồi tụng Phó đô ngự sử Bảo Lĩnh hầu Trần Danh Ninh làm quyền Tri cống cử, Bồi tụng Hàn lâm viện Thừa chỉ Đạo Phái bá Dương Công Chú làm Giám thí. Qua bốn trường, lấy trúng cách bọn Lê Quý Đôn 6 người. Tháng 12 điện thí, ban cho bọn Lê Quý Đôn đỗ cập đệ và xuất thân có thứ bậc khác nhau. Lại sai khắc tên lên đá để truyền tới lâu dài.

Bia dựng tháng hai niên hiệu Lê Cảnh Hưng thứ 14 (1753).

Tiến sĩ khoa Bính Thìn, Nhập thị Bồi tụng Hình bộ Tả thị lang Tri Hàn lâm viện sự Bá Trạch hầu Nhữ Đình Toản vâng sắc soạn.

Tham tụng Thiếu bảo ngũ lão Thượng thư Bộ hộ kiêm Đông các Hiệu thư Kiều quận công Nguyễn Công Thái vâng sắc nhuận.

Trang trong tổng số 50 trang (493 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối