Nguyễn Văn Giao 阮文交 (18/12/1811 - 5/5/1864) tự Đạm Như 癚如, hiệu Quất Lâm 橘林, người xã Trung Cần, tổng Trung Cần, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, nay là thôn Trung Cần, xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông thi đậu Cử nhân khoa năm Giáp Ngọ Minh Mạng thứ 15 (1834), nhưng vì khoa thi đó quan chấm thi sửa điểm, bị lộ, nên bị đánh hỏng, còn bị ngờ oan cùng một số người phải và chịu án “Chung thân bất đắc ứng thí” (suốt đời không được đi thi). Ông về quê mở trường dạy học, học trò theo học rất đông. Đến năm Tự Đức thứ 5 (1852) có lệnh ân xá, ông mới được trở lại đi thi, đỗ giải nguyên, năm 1853 thi hội đỗ hội nguyên, thi đình đỗ thám hoa.

Sau khi thi đỗ, ông được bổ chức Hàn lâm viện Trước tác, sung Nội các Bí thư sở hành tẩu, rồi thăng Thừa chỉ. Sau đó, ông được thăng Thị giảng Học…

 

Đạm Như thi thảo - 癚如詩草

 1. Bản phủ thái thú uổng giá kiến phỏng
  1
 2. Bát nguyệt thập tứ nhật dạ thưởng nguyệt phú đắc nhất thiên lý sắc trung thu nguyệt bộ môn nhân Trình Chính nguyên vận
  1
 3. Bắc vọng kỳ 1
  1
 4. Bắc vọng kỳ 2
  1
 5. Bi tàn liên
  1
 6. Bộ Tử Khải khách trung tư gia chi tác
  1
 7. Canh Dần tuế hứng
  1
 8. Cứ yên sách tửu
  1
 9. Dạ hoài
  2
 10. Dạ toạ thư hoài
  1
 11. Dạ vũ sơ tình bồi Dương ngự sử tiểu chước
  1
 12. Đăng Thiên Tượng tự (Tăng bất tại)
  1
 13. Đồ nhàn cảm thuật
  1
 14. Độc chước
  1
 15. Đối kính
  1
 16. Đông áo
  1
 17. Đông nhật ngẫu ngâm
  1
 18. Hạ dạ đối nguyệt hoà đồng nhân vận kỳ 1
  1
 19. Hạ dạ đối nguyệt hoà đồng nhân vận kỳ 2
  1
 20. Hạ kiêm lục nguyệt nhuận
  1
 21. Hạ tú tài Lê Nguyên Mậu tân cư bộ nguyên vận
  1
 22. Hương thí tiểu trung thư trình hữu nhân
  1
 23. Hữu nhân vấn bốc
  1
 24. Khốc nhân huynh lương tài Đỗ huyện doãn
  1
 25. Kinh đô kỳ 1
  1
 26. Kinh đô kỳ 2
  1
 27. Lương tịch viện cầm
  1
 28. Lý Hoà quan hải
  1
 29. Ngoạ bệnh
  1
 30. Nguyệt xuất hựu vũ
  1
 31. Nhiệt
  1
 32. Phỏng Lộc Châu hữu bất ngộ tẩu bút lưu nhất luật
  2
 33. Quá Hoành sơn
  1
 34. Quá Lý Hoà kỳ 1
  1
 35. Quá Lý Hoà kỳ 2
  1
 36. Quá Phù Thạch độ
  1
 37. Sơ đông
  1
 38. Sơ hạ
  1
 39. Tặng đồng ấp nguyên bố chính Lê
  1
 40. Tặng hương lão nhân bát thập thọ
  1
 41. Tặng Yên Lãng Từ thiếu doãn
  1
 42. Thanh Long kiều tản bộ
  1
 43. Thí bút
  1
 44. Thu dạ thừa nguyệt chu hành quá Lộc Châu độ
  1
 45. Thư trình gia huynh
  1
 46. Tiếp ninh tín lai
  1
 47. Tống án sát sứ Trần thăng Hưng Yên
  1
 48. Tống đường huynh Bắc quy
  1
 49. Tống thu
  1
 50. Trung thu ngộ vũ bất thưởng nguyệt tác kỳ 1
  1
 51. Trung thu ngộ vũ bất thưởng nguyệt tác kỳ 2
  1
 52. Tức cảnh
  1
 53. Tức sự
  1
 54. Tương ứng thí thư trình hữu nhân kỳ 1 - Hoè hoa hoàng
  1
 55. Tương ứng thí thư trình hữu nhân kỳ 2 - Phong diệp hồng
  1
 56. Tương ứng thí thư trình hữu nhân kỳ 3 - Ngô diệp lạc
  1
 57. Tương ứng thí thư trình hữu nhân kỳ 4 - Quế chi sinh
  1
 58. Vị khai liên hoa khẩu hào tứ tuyệt kỳ 1
  1
 59. Vị khai liên hoa khẩu hào tứ tuyệt kỳ 2
  1
 60. Vị khai liên hoa khẩu hào tứ tuyệt kỳ 3
  1
 61. Vị khai liên hoa khẩu hào tứ tuyệt kỳ 4
  1
 62. Vi lô kỳ 1
  1
 63. Vi lô kỳ 2
  2
 64. Vịnh bách thiệt
  1
 65. Vũ hậu nguyệt xuất
  1
 66. Xuân đán thí bút
  1
 67. Xuân hoa tạp vịnh - Đào hoa
  1
 68. Xuân hoa tạp vịnh - Hải đường hoa
  1
 69. Xuân hoa tạp vịnh - Huệ hoa
  1
 70. Xuân hoa tạp vịnh - Kê quan hoa
  1
 71. Xuân hoa tạp vịnh - Mai hoa
  1
 72. Xuân hoa tạp vịnh - Mẫu đơn hoa
  1
 73. Xuân hoa tạp vịnh - Mộc cẩn hoa
  1
 74. Xuân hoa tạp vịnh - Ngũ diệp lan hoa
  1
 75. Xuân hoa tạp vịnh - Phù hoa
  1
 76. Xuân hoa tạp vịnh - Phượng vĩ hoa
  1
 77. Xuân hoa tạp vịnh - Tảo liên hoa
  1
 78. Xuân hoa tạp vịnh - Tứ quý quế hoa
  1
 79. Xuân hoa tạp vịnh - Vãn cúc
  1
 80. Xuân hoa tạp vịnh - Vô danh hoa
  1
 81. Xuân mộ tức cảnh
  1
 82. Xuân nhật đấu kỳ
  1
 83. Xuân nhật ngẫu ngâm
  1
 84. Yến khởi
  1