1. Bản phủ thái thú uổng giá kiến phỏng
  1
 2. Bát nguyệt thập tứ nhật dạ thưởng nguyệt phú đắc nhất thiên lý sắc trung thu nguyệt bộ môn nhân Trình Chính nguyên vận
  1
 3. Bắc vọng kỳ 1
  1
 4. Bắc vọng kỳ 2
  1
 5. Bất mị
  1
 6. Bi tàn liên
  1
 7. Bộ Tử Khải khách trung tư gia chi tác
  1
 8. Bộ Vũ ngự sử kiến uỷ nguyên vận
  1
 9. Canh Dần tuế hứng
  1
 10. Cứ yên sách tửu
  1
 11. Dạ hoài
  2
 12. Dạ toạ thư hoài
  1
 13. Dạ vũ sơ tình bồi Dương ngự sử tiểu chước
  1
 14. Đăng Thiên Tượng tự (Tăng bất tại)
  1
 15. Đoan ngọ
  1
 16. Đồ nhàn cảm thuật
  1
 17. Độc chước
  1
 18. Đối kính
  1
 19. Đông áo
  1
 20. Đông nhật ngẫu ngâm
  1
 21. Giáp Ngọ tuế trừ
  1
 22. Hạ cử nhân Lê Quan Quang
  1
 23. Hạ dạ đối nguyệt hoà đồng nhân vận kỳ 1
  1
 24. Hạ dạ đối nguyệt hoà đồng nhân vận kỳ 2
  1
 25. Hạ kiêm lục nguyệt nhuận
  1
 26. Hạ tú tài Lê Nguyên Mậu tân cư bộ nguyên vận
  1
 27. Hiểu hành tức sự lục cú
  1
 28. Hoạ gia huynh nguyên xướng
  1
 29. Hoạ Lãn Trai nguyên xướng kỳ 1
  1
 30. Hoạ Lãn Trai nguyên xướng kỳ 2
  1
 31. Hoạ nội huynh Trần chước tửu khán hoa chi tác
  1
 32. Hương thí tiểu trung thư trình hữu nhân
  1
 33. Hựu hoạ “Trung thu vô nguyệt lai” vận
  1
 34. Hựu hoạ bất mị thư thị
  1
 35. Hựu hoạ ký tạ Thiện Phủ Quan kỳ tiên vận
  1
 36. Hữu nhân vấn bốc
  1
 37. Khốc nhân huynh lương tài Đỗ huyện doãn
  1
 38. Kinh đô kỳ 1
  1
 39. Kinh đô kỳ 2
  1
 40. Lương tịch viện cầm
  1
 41. Lý Hoà quan hải
  1
 42. Ngoạ bệnh
  1
 43. Nguyệt xuất hựu vũ
  1
 44. Nhiệt
  1
 45. Nông phu
  1
 46. Phỏng Lộc Châu hữu bất ngộ tẩu bút lưu nhất luật
  2
 47. Phú khiêu thạch
  1
 48. Quá Hoành sơn
  1
 49. Quá Lý Hoà kỳ 1
  1
 50. Quá Lý Hoà kỳ 2
  1
 51. Quá Phù Thạch độ
  1
 52. Sơ đông
  1
 53. Sơ hạ
  1
 54. Tặng cử nhân Trần Ngọc Phủ y Vũ ngự sử nguyên vận
  1
 55. Tặng đồng ấp nguyên bố chính Lê
  1
 56. Tặng hương lão nhân bát thập thọ
  1
 57. Tặng Thanh tỉnh cử nhân Đỗ Thúc Lý
  1
 58. Tặng Yên Lãng Từ thiếu doãn
  1
 59. Thanh Long kiều tản bộ
  1
 60. Thí bút
  1
 61. Thu dạ thừa nguyệt chu hành quá Lộc Châu độ
  1
 62. Thư trình gia huynh
  1
 63. Tiếp ninh tín lai
  1
 64. Tống án sát sứ Trần thăng Hưng Yên
  1
 65. Tống đường huynh Bắc quy
  1
 66. Tống Phan giáo thụ miễn chức bắc quy
  1
 67. Tống thu
  1
 68. Trung thu dạ phục dữ Lãn Trai thi ông biệt
  1
 69. Trung thu ngộ vũ bất thưởng nguyệt tác kỳ 1
  1
 70. Trung thu ngộ vũ bất thưởng nguyệt tác kỳ 2
  1
 71. Tức cảnh
  1
 72. Tức sự
  1
 73. Tương ứng thí thư trình hữu nhân kỳ 1 - Hoè hoa hoàng
  1
 74. Tương ứng thí thư trình hữu nhân kỳ 2 - Phong diệp hồng
  1
 75. Tương ứng thí thư trình hữu nhân kỳ 3 - Ngô diệp lạc
  1
 76. Tương ứng thí thư trình hữu nhân kỳ 4 - Quế chi sinh
  1
 77. Vị khai liên hoa khẩu hào tứ tuyệt kỳ 1
  1
 78. Vị khai liên hoa khẩu hào tứ tuyệt kỳ 2
  1
 79. Vị khai liên hoa khẩu hào tứ tuyệt kỳ 3
  1
 80. Vị khai liên hoa khẩu hào tứ tuyệt kỳ 4
  1
 81. Vi lô kỳ 1
  1
 82. Vi lô kỳ 2
  2
 83. Vịnh bách thiệt
  1
 84. Vũ hậu nguyệt xuất
  1
 85. Xuân đán thí bút
  1
 86. Xuân hoa tạp vịnh - Đào hoa
  1
 87. Xuân hoa tạp vịnh - Hải đường hoa
  1
 88. Xuân hoa tạp vịnh - Huệ hoa
  1
 89. Xuân hoa tạp vịnh - Kê quan hoa
  1
 90. Xuân hoa tạp vịnh - Mai hoa
  1
 91. Xuân hoa tạp vịnh - Mẫu đơn hoa
  1
 92. Xuân hoa tạp vịnh - Mộc cẩn hoa
  1
 93. Xuân hoa tạp vịnh - Ngũ diệp lan hoa
  1
 94. Xuân hoa tạp vịnh - Phù hoa
  1
 95. Xuân hoa tạp vịnh - Phượng vĩ hoa
  1
 96. Xuân hoa tạp vịnh - Tảo liên hoa
  1
 97. Xuân hoa tạp vịnh - Tứ quý quế hoa
  1
 98. Xuân hoa tạp vịnh - Vãn cúc
  1
 99. Xuân hoa tạp vịnh - Vô danh hoa
  1
 100. Xuân mộ tức cảnh
  1
 101. Xuân nhật đấu kỳ
  1
 102. Xuân nhật ngẫu ngâm
  1
 103. Xuất đô
  1
 104. Yến khởi
  1

Thưởng lãm sách bát thập thủ - 賞覽冊八十首