Mưa rồi lại tạnh, tạnh rồi mưa,
Mưa tạnh, tạnh mưa, thu khéo chưa.
Nhặt nhặt thưa thưa tàu chuối vọng,
Quanh quanh quẩn quẩn quế hương đưa.
Tình dâng thi sĩ toan thành phú,
Trang điểm Hằng Nga lại giống đùa.
Thương lắm, thanh cao giờ vẫn thế,
Lòng thơm một tấm vẫn còn lưa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)