Mẫu đơn dáng dấp bậc quân vương,
Sao lại lao xao bỏ Lạc Dương.
Chớ cậy tấm lòng luôn khiết bạch,
Mưa sa gió táp chẳng hề thương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)