Sen thích thiều quang chưa bén hạ,
Thiên hồng vạn lục đọ xuân hoa.
Mong sao tri kỷ dừng chân ngắm,
Đừng ngại đông phong đẩy rét qua.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)