Bay bay trước gió một xuân hồng
Man mác sau mưa thi tứ nồng
Người đến tìm hương đều muốn hỏi
Thanh kỳ tú khí phải đây không


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)