Mây lang thang như cây không gốc
Thường núi non lớp lớp phủ che
Nếu rèm gió mạnh quét đi
Mặt trời chiếu khắp mọi bề thanh quang

tửu tận tình do tại